نمونه سوالات پایه چهارم و پنجم ابتدایی

نمونه سوالات پایه چهارم و پنچم ابتدایی

فصل دهم  / زمين و همسايه هاي آن 

    الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- بزرگترین سیاره منظو مه ی شمسی.............وکوچکترین سیاره ........ می باشد

2- به خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن می چرخند ............... می گویند.

3- از تمام چیز هایی که در آسمان مشاهده می کنید سیاره ی ............ به ما نزدیکتر است.

4- وقتی ماه نور خورشید را به زمین بر گرداند به این نور ........... می گوییم.

5- زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی .................. نام دارد.

6- جنس سیاره مشتری از ................. است.

7- دورترین سیاره به خورشید در منظومه ی شمسی ........... است.

   ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1- سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده است.  

صحیح   ⃞        غلط ⃞

2- در روی کره ی زمین مقدار خشکی ها بیشتر از آب ها است.

 صحیح   ⃞        غلط ⃞

3- زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی زحل است.   

صحیح   ⃞        غلط ⃞

4- زمین در هر شبانه روز یک بار به دور خورشید می گردد.

 صحیح   ⃞        غلط ⃞

5- بعد از زمین به مشتری می رسیم.

صحیح   ⃞        غلط ⃞

  ج - به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1-  مهتاب چیست؟

2- چهار سیاره منظومه ی شمسی را به دلخواه نام ببرید.

3- منظومه شمسی چیست؟

4- در مورد سومین سیاره ی منظومه شمسی هر چه می دانید بنویسید؟

5- کدام سیاره را صبح ها و عصر ها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید می بینید؟

6- زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد. و در چه مدت یک بار به دور خورشید می گردد ؟

7- چرا زمین جای مناسبی برای زندگی است؟

8- بزرگترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد و جنس آن چیست؟

9- نزدیکترین و دورترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

10- سال چگونه به وجود می آید؟

11- سیاره های منظومه ی شمسی را نام ببرید.

12- حرکت چرخشی زمین را تعریف کنید؟چقدر طول می کشد؟

13- کدام سیاره خاک قرمز رنگی دارد ؟در مورد آن توضیح دهید.

         د: سوالات چند گزینه ای

1- دوربین هایی که دانشمندان با آن ماه را مشاهده می کنند چه نام دارد؟

الف- میکروسکوپ ⃞           ب-  تلسکوپ ⃞   

ج-  ذره بین های بزرگ⃞

2- بزرگترین سیاره ی منظومه شمسی چیست؟

الف- زحل ⃞                    ب- مشتری ⃞

ج- اورانوس  ⃞               د- زمین ⃞

3- سردترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف- عطارد ⃞          ب- پلوتون ⃞

ج- مشتری ⃞              د- زمین⃞

4- دورترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف- عطارد ⃞          ب-  پلوتون  ⃞  

ج-  مشتری ⃞             د- زمین⃞

5- زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی کدام است؟

الف- پلوتون ⃞         ب- مشتری ⃞

ج- زحل  ⃞                د- زهره⃞

6- جنس کدام سیاره ها از گاز است؟

الف- زحل و پلوتون ⃞                   ب-  مشتری و زمین ⃞ 

ج-  زحل و مشتری ⃞

7- کدام سیاره در صبح زود قابل دیدن است

الف- زهره  ⃞           ب- مشتری  ⃞              ج- عطارد ⃞

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱ساعت 15:58 توسط فرشته سلیمی| |

Design By : Mihantheme