نمونه سوالات پایه چهارم و پنجم ابتدایی

نمونه سوالات پایه چهارم و پنچم ابتدایی

فصل نهم / سنگ ها 

     الف- در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید:

1- سنگها در دمای زیاد اعماق زمین ذوب می شوند و پس از سرد شدن سنگهایی را به وجود می آورند که به آنها ............ می گویند.

2- در کشور ایران سنگهای رسوبی در کوه های ..........و ............ یافت می شوند.

3- از سنگ ها و کانی ها در ساختمان سازی ............و................ استفاده می شود.

4- سنگ مرمر یک سنگ .......... است.

5- سنگ های کوههای الوند و دماوند از نوع سنگ های ................... هستند.

6- کانیهای مثل نمک و گوگرد به صورت ............. یافته می شود.

7- سنگهای ....................از بلور های ریز و درشتی ساخته شده است.

8- همه ی سنگها از یک یا چند ................. به وجود آمده اند.

  ب - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را بازدن علامت مشخّص کنید .

1- سنگ مرمر یک سنگ دگرگونی است.

صحیح     ⃞             غلط  ⃞

2- همه ی سنگ ها لایه لایه هستند.      

صحیح     ⃞             غلط  ⃞

3- سنگهای رسوبی لایه لایه هستند.                               

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

4- نمک ، گوگرد و گچ به صورت خالص یافت می شوند.

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

5- جنس سنگهای آذرین از بلورهای ریز و درشت است.

صحیح    ⃞              غلط  ⃞

6- نمک خوراکی یکی از کانی ها است.

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

7- در پزشکی بعضی دارو ها از سنگ یا کانی تشکیل نمی شوند.

صحیح     ⃞              غلط  ⃞

8- سنگ های کوه هایی مانند دماوند و الوند از نوع آذرین هستند

صحیح    ⃞               غلط  ⃞

   ج - پاسخ سوالات زیر را بنویسید:        

1- سنگهای رسوبی چه مشخصاتی دارند؟

2- سنگ های دگرگون شده را تعریف کنید و مثال بزنید

3- دو نوع دارو را نام ببرید که از سنگ یا کانیها تهیه می شود؟

4- سه مورد از فایده های سنگ ها و کانی ها را توضیح دهید؟

5- دو کوه ایران را نام ببرید که سنگ های آن از نوع آذرین هستند؟

6- تفاوت بین آجر و خشت را بنویسید؟

7- یک سنگ دگرگون را نام ببرید؟

    د: سوالات چند گزینه ای

1- سنگ های کوههای دماوند و الوند از کدام نوع از سنگها می‌باشد؟

الف- دگرگون شده⃞           ب- آذرین ⃞         ج-  رسوبی  ⃞

2- موادته نشین شده در  داخل کتری از چه نوع سنگهایی هستند؟

الف- دگرگون شده   ⃞            ب- آذرین  ⃞

ج-  رسوبی   ⃞                     د-  مرمر   ⃞

3- در کشور ما سنگ های رسوبی در چه کوههایی به فراوانی یافت می شوند؟

الف- دماوند و سبلان⃞ ب-  البرز و زاگرس⃞ج- الوندو سبلان  ⃞

4- کدام نوع سنگ در اثر فشار و گرمای زیاد زمین به وجود می‌آید؟

الف- آذرین  ⃞                   ب-  رسوبی     ⃞  

ج-  دگرگونی    ⃞              د-  هر سه مورد  ⃞

5- کدام نوع سنگ در اثر سرد شدن مواد مذاب به وجود می آید؟

الف- آذرین   ⃞                  ب- رسوبی      ⃞   

ج- دگرگونی    ⃞                د- هر سه مورد  ⃞

6- کدام سنگ ها از بلورهای ریز و درشتی ساخته شده اند.

الف- آذرین ⃞               ب- رسوبی  ⃞       

ج- دگرگونی  ⃞             د-  مرمر    ⃞

7- کدام دسته از سنگها لایه لایه هستند؟

الف- دگرگون شده  ⃞             ب- آذرین     ⃞

ج-  رسوبی    ⃞                    د-  مرمر      ⃞

8- سنگ مرمر از کدام نوع است؟

الف- دگرگون شده ⃞          ب- آذرین ⃞        ج-  رسوبی  ⃞

9-کدام یک از کانی های زیر به صورت خالص در معدن یافت می‌شود؟

الف- آهن ⃞              ب-  روی⃞ 

ج-  نمک                  د-  مس    ⃞

10- چرا هنرمندان از سنگها برای کار خود استفاده می کنند؟ به خاطر...........سنگ

الف- رنگ    ⃞         ب- زیبایی   ⃞  

ج- دوام    ⃞            د-  ارزانی   ⃞

11- کدام یک از کانی های زیر خالص نیست و باید خرد و ذوب شود؟

الف- نمک   ⃞             ب- آهن   ⃞       ج- گوگرد   ⃞

12- فایده ی سنگها و کانی ها در چیست؟

الف- ساختمان سازی  ⃞       ب- صنعت      ⃞

ج- پزشکی   ⃞             د-  هر سه مورد  ⃞


نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱ساعت 15:57 توسط فرشته سلیمی| |

Design By : Mihantheme